Home > Privacy policy

Privacy policy

To Build B.V. attaches great importance to the protection of your personal data. In this Privacy Policy we want to provide clear and transparent information about how we handle personal data.

We do everything we can to guarantee your privacy and therefore handle personal data with care. To Build B.V. in all cases complies with applicable laws and regulations, including the General Data Protection Regulation. This implies that we are in each case:
 • Process your personal data in accordance with the purpose for which it was provided, these goals and type of personal data are described in this Privacy Policy;
 • Processing of your personal data is limited to only those data that are at least necessary for the purposes for which they are processed;
 • Ask for your explicit consent if we need it for the processing of your personal data;
 • Have taken appropriate technical and organizational measures to ensure the security of your personal data;
 • Do not pass on personal data to other parties, unless this is necessary for the execution of the purposes for which they were provided;
 • Be aware of your rights regarding your personal data, want to point this out to you and respect these

To Build B.V. is responsible for the processing of your personal data. If, after reading our Privacy Policy, or in a more general sense, you have questions about this or wish to contact us, you can do this via the contact details at the bottom of this document.

Processing of personal data of customers or suppliers
Personal data of customers or suppliers are provided by to Build B.V. processed for the following purpose (s):
 • Administrative purpose;
 • Communication about the assignment and / or invitations;
 • Executing or issuing an assignment.
The basis for this personal data is the agreed assignment.
For the above objective (s) to Build B.V. request the following personal data from you:
 • First Name;
 • Insertion;
 • Last name;
 • (Business) telephone number;
 • (Business email address;
 • Sex

Your personal data will be transferred to Build B.V. stored for the above processing (s) during the term of the agreement and thereafter only in the financial administration for up to 7 years.

Processing of personal data of prospect and / or interested party
Personal data of prospect and / or interested parties are provided by to Build B.V. processed for the provision of information in the form of targeted contacts. The basis for this personal data is oral permission, issuing a business card and / or via a link on LinkedIn;
For the above objective (s) to Build B.V. request the following personal data from you:
 • First Name;
 • Insertion;
 • Last name;
 • Phone number;
 • E-mail address.
Your personal data will be transferred to Build B.V. stored for the purpose of the above processing (s) during the period that one is seen as a prospect and / or interested party.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door to Build B.V. verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan to Build B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door to Build B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de financiële en salaris en verzuim administratie;
 • Het verzorgen van de netwerk infrastructuur.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en
toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

To Build B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens to Build B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of
een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere
partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
To Build B.V.
Collse Heide 62
5674 VN NUENEN
info@tobuild.nl